Search
Our Authors
Search by Author

Jaworska Anetta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień resocjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem resocjalizacji penitencjarnej.

Jest autorką dwóch monografii w języku polskim oraz współautorką monografii w języku angielskim, a także redaktorką naukową kilku książek dotyczących kryminologii, resocjalizacji i prewencji kryminalnej. Dorobek naukowy obejmuje także wiele artykułów dotyczących tej tematyki. Jej szczególne zainteresowania skupione są wokół alternatywnych metod resocjalizacji.

Do roku 2009 pełniła funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych.
Look:
Return to home page
Return to our authors
670663 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus