Search
LAW AND REHABILITATION
<<   1 2 >>   

Zbigniew Nowacki
New Release
Price: 6.78 EUR

Niniejsze opracowanie jest w głównej mierze sprawozdaniem z badań, które zostały przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej zatytułowanej Wywieranie wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach i

See more       + Add to basket 
Sławomir Przybyliński (red.)
New Release
Price: 6.78 EUR

Niniejsza publikacja jest pokłosiem merytorycznej dyskusji pracowników naukowych różnych ośrodków akademickich naszego kraju i dotyczy resocjalizacyjnego kontekstu przekraczania kręgu zagubionego człowieczeństwa. Problematyka tomu umocowana na

See more       + Add to basket 
Sławomir Przybyliński
Resumption
Price: 8.43 EUR

Rozważania zaprezentowane w prezentowanej publikacji koncentrują się wokół wątku penitencjarnego. Pierwszoplanowym zjawiskiem jest podkultura więzienna, która nie jest sformalizowanym zjawiskiem występującym w zakładzie karnym, ponieważ sto

See more       + Add to basket 
Robert Opora
New Release
Price: 6.78 EUR

W książce autor chce pokazać Czytelnikom możliwości wykorzystania w pracy resocjalizacyjnej empatii, autorytetu, asertywności, sposoby motywowania wychowanków oraz rozwiązywania problemów. Oddana do ich rąk książka opisuje między innymi, j

See more       + Add to basket 
Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska (red. nauk.)
Price: 9.20 EUR

Książka stanowi zbiór prac dotyczących problemów klinicznych oraz sądowo-penitencjarnych funkcjonowania człowieka. Zagadnienia te wpisują się w dziedzinę psychologii stosowanej, która poszerzając obszar swojego zainteresowania, zajmuje się

See more       + Add to basket 
Anetta Jaworska (red. nauk.)
New Release
Price: 9.64 EUR

Prawne, społeczne i metodyczne zagadnienia resocjalizacji zawarte w prezentowanej Czytelnikowi książce powstały w wyniku intelektualnej i empirycznej działalności reprezentantów wielu ośrodków akademickich w kraju, którzy szansę na minimaliz

See more       + Add to basket 
Tadeusz Sakowicz
New Release
Price: 10.17 EUR

Książka dotyczy problematyki rodzinnej osób osadzonych w zakładach karnych w Polsce. Sytuacja rodziny polskiej na przełomie wieków może być analizowana również w aspekcie rzeczywistości przestępczej. W książce starano się przedstawić ni

See more       + Add to basket 
Monika Marczak (red. nauk.)
New Release
Price: 10.85 EUR

Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem

See more       + Add to basket 
Anna Kurzeja
Price: 7.22 EUR

Książka omawia problem dzieci ulicy z wszechstronnej perspektywy – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W książce podjęto trud uporządkowania i zebrania dotychczasowego dorobku na ten temat. Na podstawie literatury przedmiotu p

See more       + Add to basket 
Beata Pastwa-Wojciechowska (red. nauk.)
New Release
Price: 10.17 EUR

Tytuł książki, którą mamy przyjemność przedstawić Czytelnikom – Człowiek w obliczu prawa – ma ukazywać złożoność omawianej problematyki, jaką jest konfrontacja człowieka z systemem i instytucją prawa. Warto podkreślić, ż

See more       + Add to basket 
Anetta Jaworska (red. nauk.)
Price: 9.20 EUR

Wiek XXI zasługuje na zmianę paradygmatu w zakresie postępowania ze sprawcami przestępstw. Okoliczności życia społecznego i dominująca polityka karna nie wskazują jednak, aby kara kryminalna oparta głównie na pozbawieniu wolności została

See more       + Add to basket 
Henryk Machel
Price: 8.43 EUR

Książka jest głosem w toczącej się w ostatnich latach w Polsce dyskusji na temat poprawczej roli wykonywania kary pozbawienia wolności. Wiele mówi się o resocjalizacji penitencjarnej, niektórzy autorzy, zarówno teoretycy, jak i praktycy penit

See more       + Add to basket 
<<   1 2 >>   

683066 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus